මොකක්ද icloud lock.....

මොකක්ද ඇත්තටම icloud lock කියන්නෙ. අපිට මේක unlock ඉවත් කරන්න පුලුවන්ද. මේ ගැන පැහැදිලි කරන්න පුලුවන්නම් නියමයි

ඔයත් එකතු වෙන්න දැන්ම Log වෙන්න. හෝ Geek කෙනෙක් වෙන්න