කවුරුහරි මට කියනවද අපි පාවිච්චි කරන router එකට තව කවුරුහරි log වෙල ඉන්නවද කියල දැනගන්නෙ කොහොමද?

කවුරුහරි මට කියනවද අපි පාවිච්චි කරන router එකට තව කවුරුහරි log වෙල ඉන්නවද කියල දැනගන්නෙ කොහොමද?

Answers

ඔයත් එකතු වෙන්න දැන්ම Log වෙන්න. හෝ Geek කෙනෙක් වෙන්න