මට උදව්වක් ඕනේ...

කවුරුහරි මට කියන්නකො කොහොමද enclix එකෙ අපිට ඉන්න rented ref ලව අයින් කරන්නෙ කියල.....මගෙ එක ref කෙනෙක් ඉන්නව ඒක add ටික click කරන්නෙම නෑ....කවුරුහරි මට මේකට උදවු කරන්නකො......

ඔයත් එකතු වෙන්න දැන්ම Log වෙන්න. හෝ Geek කෙනෙක් වෙන්න