මට ෙපාඩි ප්‍රශ්නයක් තිෙයනවා my portable hard disk ඒෙක් computer ඒකට connect කලාට වැඩ කරන්ෙන නෑ.....

seni2017seni2017 Geek
edited August 6 in ගැටලු

device ඒක නම් ෙපන්නනවා
ඒ්ත් not accessible the file or directory is corrupted and unreadable කියල error ඒකක් ඒනවා
give me an answer PLEASE

Tagged:

Comments

ඔයත් එකතු වෙන්න දැන්ම Log වෙන්න. හෝ Geek කෙනෙක් වෙන්න