ඔබගේ තාක්ෂණික අධ්‍යාපණික ගැටලු මෙහි පළ කරන්න. අප ඔබට පිළිතුරු දීමට සූදානම්.. Geek.lk by Chanux Bro

Sinlix Advert වල Register වෙනකොට

edited July 2013 in ගැටලු 0.20 Karma
Sinlix Advert වල Register වෙනකොට Coupon Code එකක් ගහන්න තියෙන්නේ ඒකට මොකක්ද ගහන්න ඕනේ..

Answers

 • 0.50 Karma
  ඔයාට coupen code එකක් තියෙයි නම් විතරයි එතනට දාන්න පුළුවන්... නැත්නම් ඕන්නෑ.........
  වැඩි විස්තර සඳහා කරුණාකර @Chanux අමතන්න.
  මේකට ගැටළුව යොමු කරන්න නැතනම් info@sinlix.lk
 • 0.20 Karma
  හරි මචෝ... සීන් එක හරි.. අපි දාපු ඇඩ් පේන්නේ නෑනේ.ඉන්ව්යිල්ඩ් යු ආර් එල් කියල වැටෙනවා
  …
Sign In or Register to comment.