මට හොද සින්හල ඉන්ග්‍රීසි dictionary එකක් කියන්නකෝ...

මට ඒක download... කරගන්න ලින්ක් එකකුත් දෙන්න...

ඔයත් එකතු වෙන්න දැන්ම Log වෙන්න. හෝ Geek කෙනෙක් වෙන්න