ඇන්ඩ්රෝයිඩ් ෆෝන් එකේ නැති උන හැම දේම ගන්න ලේසිම විදිය(messege, gallery , call logs ,)

ඔයත් එකතු වෙන්න දැන්ම Log වෙන්න. හෝ Geek කෙනෙක් වෙන්න