වින්ඩෝස් 10 64 බිට් එකේ ජාවා රෙකග්නයිස් නොකරයි

ජාවා ඩිවයිස් එකෙන් රෙකග්නයිස් කරන්නෑ** chanux bro** ඔයා ඒක හදන වීඩියෝ එකක් දාල තිබුනා ඊකත් බැලුවා හරි ගියේ නැ වෙන වීඩියෝ වගයකුත් බැලුවා හරි ගියේ නැ වින්ඩෝස් 10 64 බිට් කොහොමද මේක හදාගන්නේ?

Tagged:

Comments

ඔයත් එකතු වෙන්න දැන්ම Log වෙන්න. හෝ Geek කෙනෙක් වෙන්න