5$ නොමිලේ

අලුතින් කරළියට එන Currency Exchanger කෙනෙක් වන WCX හි පළමු කොටස් එකතුව සමග එකතු වන අලුත් සාමාජිකයන්ට 5 $(dollar) ක් වටිනා token 50 ක් නොමිලේ ලබා දෙනවා.
කරන්න තීන්නෙ මේ link එකෙන් Register වෙලා එන email එක confirm කරන්න විතරයි.පහතින් මගේ Refferal Link එක දානවා.ඒකෙන් Account හැදුවොත් විතරයි ඔයාලට මේ free 5$ ලැබෙන්නෙ.
( ඔක්තෝබර් 10 දක්වා පමණි )
https://wcex.co/?ref=maPRBEZ

ඔයත් එකතු වෙන්න දැන්ම Log වෙන්න. හෝ Geek කෙනෙක් වෙන්න