අළුතින් Tech බ්ලොග් එකක් පටන් ගත්තා.. යෝජනා, චෝදනා තියනව නම් කියනවදෝ?

අළුතින් බ්ලොග් Tech එකක් පටන් ගත්තා.. https://chummycharms.blogspot.com/ තාම ඇළුත් හැබැයි..
පොඩ්ඩක් ඒ පැත්තෙ ගිහින් බලලා, යෝජනා, චෝදනා තියනව නම් කියනවද? geeksලා.. pro bloggersලා...

ඔයත් එකතු වෙන්න දැන්ම Log වෙන්න. හෝ Geek කෙනෙක් වෙන්න