හදිස්සියකට සල්ලි ටිකක් පොලියට ගන්න ඹ්නි

කවුද ඉන්නෙ සල්ලි තියන අය අපේ අම්මට සනීප නෑ අම්මා සනීප කරගන්න රැ.50.000 ඹ්නි මන් ලග දැන් නැ අම්ම ගොඩක් අසරනවෙලා දුකින් ඉන්නව මට බලන් ඉන්න බැ ඹයාලටත් අම්මලා ඉන්නවනම් මට උදවු කරන්න මන් id copy ඹ්නි එකක් එවන්නනම් ම⁣ට 10% -15% පොලියක් ගෙවන්නම්. කරැණාකරල ඉක්මනින් කියන්න 0772043024
0783261042

Comments

ඔයත් එකතු වෙන්න දැන්ම Log වෙන්න. හෝ Geek කෙනෙක් වෙන්න