මොකද්ද මේ ඇපල් iCloud Activation Lock කියන්නේ ?

ඔයත් එකතු වෙන්න දැන්ම Log වෙන්න. හෝ Geek කෙනෙක් වෙන්න