ස්වර්ණවාහිනියේ සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා රාත්‍රී 7.30ට විකාශණය වන "24 පැය" Tv Series එකේ ඇත්ත නම මොකක්ද?

ස්වර්ණවාහිනියේ සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා රාත්‍රී 7.30ට විකාශණය වන "24 පැය" Tv Series එකේ ඇත්ත නම මොකක්ද?මොන නමකින්ද ඒක පිටරට television වල විකාශනය වෙන්නෙ?

Answers

ඔයත් එකතු වෙන්න දැන්ම Log වෙන්න. හෝ Geek කෙනෙක් වෙන්න