නොමිලේ අන්තර්ජාලයෙන් බඩු ගෙන්නන්න i4n/dron වගේගෝඩක් බඩු

මුලින්ම පහල ලින්ක් එකට ගිහිල්ල account එකක් හදා ගන්න.
https://gokano.com/ref/zZSwgDJti7Th2bPy9v

ඊට පස්සේ පහල වීඩියෝ එක බලන්න.video එක උපුටාගැනිමකි

Comments

ඔයත් එකතු වෙන්න දැන්ම Log වෙන්න. හෝ Geek කෙනෙක් වෙන්න