මෙන්න අලුත්ම සීන් එක ! සර් කෙනෙක් මෙහෙම උගන්නනවද? ළමයි සර්ලට මේ වගේ දේවල් කරනවද? ළමයි ඇත්තටම පන්තිවල

ඔයත් එකතු වෙන්න දැන්ම Log වෙන්න. හෝ Geek කෙනෙක් වෙන්න