බ්ලොග් වලට පොස්ට් ලිවීමට පුළුවන්

මම කලින් ගොසිප් බ්ලොග් වලට පොස්ට් ලිව්වා සිංහලෙන්
fourm වලට Post දාලා දුන්නා.

ලිපි ලියන්න බ්ලොග් තියෙනවනම් මට P.M කරන්න ලිපියකට කීයක් වගේ ගෙවනවද කියලත් එවන්න මම සාමානයෙන් කලින් ලිපි 5 කට 700/= කරේ.

ගොසිප් ලිපිනම් කොපි කරන නිසා මම ලිපි 5 ට රු 350/= අය කරේ

මේ මිල ගනම් සාදාරන නැතිනම් P.M කරන්න ඔයාගේ මිල ගනම් මම සලකා බලන්නම්.

ඔයත් එකතු වෙන්න දැන්ම Log වෙන්න. හෝ Geek කෙනෙක් වෙන්න