ලංකාවේ පෙට්‍රල් හිගය මාරාන්තිකයි. කොල්ලොන්ට පිස්සු හැදිලා. පෙට්‍රල් කවදා එයිද දන්නෑ.

ඔයත් එකතු වෙන්න දැන්ම Log වෙන්න. හෝ Geek කෙනෙක් වෙන්න