මෙන්න e money හොයන කෙටි ක්‍රමයක්

http://viwright.com/9AXX මෙන්න e money හොයන කෙටි ක්‍රමයක් මේ link එකට යන්න

ඔයත් එකතු වෙන්න දැන්ම Log වෙන්න. හෝ Geek කෙනෙක් වෙන්න