මොකක්ද මේ කාලි ලිනක්ස් කියන්නේ (කාලි ලිනක්ස් ගැන කෙටියෙන් )

මොකක්ද මේ කාලි ලිනක්ස් කියන්නේ (කාලි ලිනක්ස් ගැන කෙටියෙන් ): http://viwright.com/15354121/kali-linux

Comments

ඔයත් එකතු වෙන්න දැන්ම Log වෙන්න. හෝ Geek කෙනෙක් වෙන්න