ඕනම තැනක තියෙන Password එක හොයන ක්‍රමය මෙන්න.

ඔයත් එකතු වෙන්න දැන්ම Log වෙන්න. හෝ Geek කෙනෙක් වෙන්න