ටෙක් ගැජට් සහ phone /ගැජට් ගැන තොරතුරැ ගන්න පුළුවන් wabsit එකක් දානවද

ටෙක් ගැජට් සහ phone /ගැජට් ගැන තොරතුරැ ගන්න පුළුවන් wabsit එකක් දානවද please help me

Tagged:
ඔයත් එකතු වෙන්න දැන්ම Log වෙන්න. හෝ Geek කෙනෙක් වෙන්න