මොකක්ද මේ වෙන්න යන්නේ

අපි කවුරුත් දන්නා payoneer card ලංකාවේ atm භාරගන්නෙ නැහැ කියනවා..
කිසිම විදේශීය card එකක් භාරගන්නෙ නෑ ලු
වැඩි විස්තර මේ සයිට් එකෙන් බලන්න http://yabuilder.com/2MVJ
මේක ඇත්තක්ද දන්න කෙනෙක් ඉන්නවානම් කියන්න plz

ඔයත් එකතු වෙන්න දැන්ම Log වෙන්න. හෝ Geek කෙනෙක් වෙන්න