ගූගල් ඩ්රවය හැක් කිරීමට මෙවැනි link භාවිතා කළ හැකි ද, https://drive.google.com/open?id=0B1E9fSY3tt5Z

මම මෙම youtube එකේ video ( ) එකේ තිබී මෙම link එක ( https://drive.google.com/open?id=0B1E9fSY3tt5Z ) Dreamweaver crack file එක බාගත කර ගැනීමට ක්ලික් කළා.මම එය ක්ලික් කිරීමට පෙර නිවැරදිව දැක්කේ නැහැ.මෙම link එක ක්ලික් කිරීමෙන් පසුව වෙන අයෙකුගේ folder එකක් මගේ google drive 1 සමඟ share උනා. පසුව මම ඉක්මනින් Gmail වෙතින් log out වූ අතර shared folder එක ඉවත් කලා.ඉදිරියේදී මෙය ගැටළුවක් විය හැකිද?ගූගල් ඩ්රවය හැක් කිරීමට මෙවැනි link භාවිතා කළහැකිද?
දැනටමත් දත්ත හුවමාරු සක්‍රිය වී ඇති නම් අපට ආරක්ෂා විය හැක්කේ කෙසේද?

ඔයත් එකතු වෙන්න දැන්ම Log වෙන්න. හෝ Geek කෙනෙක් වෙන්න