උදවුවක් ඔනෙ OTG ගැන

මගෙ 4න් එක otg support කරන්නැ root කලොත් හරියයිද

Answers

ඔයත් එකතු වෙන්න දැන්ම Log වෙන්න. හෝ Geek කෙනෙක් වෙන්න