සින්දුවක කටහඬ අයින් කරමු...

මේක මගෙ වීඩියොවක තියනවා ඒක බලන්න..
https://youtube.com/watch?v=olIeLW45w1A&t=10s

ඔයත් එකතු වෙන්න දැන්ම Log වෙන්න. හෝ Geek කෙනෙක් වෙන්න