අපිත් SOFTWARE හදමු...

මොකක්ද සොෆ්ට්වයා හදන්න හොදම ක්‍රමය ''''...කියන්න

Comments

ඔයත් එකතු වෙන්න දැන්ම Log වෙන්න. හෝ Geek කෙනෙක් වෙන්න