සිංහල උපසිරැසි කරන්න දන්න කොල්ලො

ගීක් එකේ සිංහල උපසිරැසි කරන්න දන්න කොල්ලො ටික මට PM එකක් දාන්න පුලුවන්ද?
හොද ආරම්බයක් ගන්න කැමති අය .අනිවා PM එකක් දාන්න

Tagged:
ඔයත් එකතු වෙන්න දැන්ම Log වෙන්න. හෝ Geek කෙනෙක් වෙන්න