මම Arduino වලට ආධුනිකයෙක්.Please Help!

ThenuThenu Geek
edited December 2017 in ගැටලු

මම Arduino වලට ආධුනිකයෙක්..මම පාවිච්චි කරන්නෙ Arduino Uno r3 බෝඩ් එකක්.. මේ විදියට සර්කිට් එක හදලා Programme එකේදි LED එක සම්බන්ද Pin එකට Digitalwrite "HIGH" දුන්නහම ඒ Pin එකේ Output එක වෙන්නෙ 5V ද 3.3Vව් ද?5V සහ 3.3V කියල output දෙකක් තියනවා board එකේ.මේ දෙකෙන් කොයි voltage එකද බෝඩ් එකෙන් output එකක් විදියට දෙන්නෙ?කොහොමද ඒ දෙක වෙනස් වෙන්නෙ?මේ ගැන දන්න කෙනෙක් පැහැදිලි කරන්නකො.

Tagged:

Answers

  • ඔයා 5V, 3.3V වලට LED එකක් ගහන්න එපා.
    දිග පින් එක (+) එත අර ඉලක්කම් වලින් එකකට සහ අනිත් පින් එක (-) එක GND කියන එකට ගහන්න..
    මම ආඩුඊනෝ ටියුට් එකක් දාන්නම් ලගදිම.. ;)

ඔයත් එකතු වෙන්න දැන්ම Log වෙන්න. හෝ Geek කෙනෙක් වෙන්න