ඕනැ Adobe සොෆ්ට්වයා එකක ක්‍රැක් මෙන්න

ඔයත් එකතු වෙන්න දැන්ම Log වෙන්න. හෝ Geek කෙනෙක් වෙන්න