තමන්ටම කියලා notepad software එකක් හදාගමු .....

තමන්ටම කියලා notepad software එකක් හදාගමු .....
https://youtu.be/N6TY40DUSwc

https://youtu.be/N6TY40DUSwc

Tagged:

Comments

ඔයත් එකතු වෙන්න දැන්ම Log වෙන්න. හෝ Geek කෙනෙක් වෙන්න