ඇත්තටම අනිත් අය අපි ගැන මොනවද හිතන්නේ

අයට තියන ප්රාශ්නයක් තමයි තමන් ගැන අනිත් අය මොනවද හිතන්නේ කියන එක..ගොඩ දෙනෙක් මූනටම නෑනේ හිතන දේ ..ඒවා දැනගන්න පොඩි උපක්‍රමයක්

http://zchool.lk/dare1

Honestly what do you think about shanaka?
http://zchool.lk/dare1/?user=1

zchool.lk

ඔයත් එකතු වෙන්න දැන්ම Log වෙන්න. හෝ Geek කෙනෙක් වෙන්න