උපාදි වල තියන වෙනස්කම් මොනවද

මම අහලා තියනවා එක එක කැම්පස් එකෙන් දෙන උපාදි වල වෙනස්කම් තියනවා කියලා..කවුරු හරි දන්න කෙනෙක් උපාදි ගැන සම්පූරන විස්තරයක් කියනවද

ඔයත් එකතු වෙන්න දැන්ම Log වෙන්න. හෝ Geek කෙනෙක් වෙන්න