ලැප්ටොප් එකක් විකිණීමට ඇත

Lenovo පරණ model එහෙක ලැප්ටොප් එකක් විකිණීමට ඇත

ඔයත් එකතු වෙන්න දැන්ම Log වෙන්න. හෝ Geek කෙනෙක් වෙන්න