ෆේස්බුක් ගෘප් එකේ කට්ටිය වැඩිකරගන්න ඕනි

ෆේස්බුක් ගෘප් එකේ කට්ටිය වැඩිකරගන්න පුලුවම් ලේසි හොද ක්‍රම ටිකක් කියන්න පුලුවන්ද.

Comments

ඔයත් එකතු වෙන්න දැන්ම Log වෙන්න. හෝ Geek කෙනෙක් වෙන්න