සරල චැට් ඇප්ලිකේෂන් එකක් හදාගන්න විදියක් කියන්න

Answers

 • ඉක්මනට මැ ඕනේ

 • mokadda ona karana language 1

 • dsomedsome Geek
  edited February 2017

  java walin mee

  Server code 1

  import java.io.BufferedReader;
  import java.io.DataInputStream;
  import java.io.DataOutputStream;
  import java.io.IOException;
  import java.io.InputStreamReader;
  import java.net.ServerSocket;
  import java.net.Socket;
  import java.util.logging.Level;
  import java.util.logging.Logger;

  public class Server {

  public static void main(String[] args) {
    try {
      ServerSocket ss = new ServerSocket(2222);
      Socket s = ss.accept();
  
      DataInputStream din = new DataInputStream(s.getInputStream());
      DataOutputStream dout = new DataOutputStream(s.getOutputStream());
  
      BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
  
      String in, out;
      while (true) {
        in = din.readUTF();
        System.out.println(in);
        out = br.readLine();
        dout.writeUTF(out);
        dout.flush();
      }
  
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(Server.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
  }
  

  }

  Cliant code 1

  import java.io.BufferedReader;
  import java.io.DataInputStream;
  import java.io.DataOutputStream;
  import java.io.IOException;
  import java.io.InputStreamReader;
  import java.net.Socket;
  import java.util.logging.Level;
  import java.util.logging.Logger;

  public class Cliant {
  public static void main(String[] args) {
  try {
  Socket s = new Socket("localhost", 2222);

      DataInputStream din = new DataInputStream(s.getInputStream());
      DataOutputStream dout = new DataOutputStream(s.getOutputStream());
  
      BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
  
      String in, out;
      while (true) {
        out = br.readLine();
        dout.writeUTF(out);
        dout.flush();
        in = din.readUTF();
        System.out.println(in);
      }
  
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(Server.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
  }
  

  }

 • php walin puluwan databases one

 • PHP + MYSQL
  ශ්‍රී ලංකීය පුරවැසියන්ගේ අධ්‍යාපනික හා තාක්ෂණික නවාතැන. Aluth.info | Sri lanka's best Educational and Technical Magazine

  http://www.aluth.info

ඔයත් එකතු වෙන්න දැන්ම Log වෙන්න. හෝ Geek කෙනෙක් වෙන්න