වෙබ්සයිට් එකක Directory එකක Files Search කරන්න ක්‍රමයක් ?

මම දැනට Search Box එකක් හදල තියෙනවා ඒකේ කෝඩ් එක තමයි මේ

<section class="webdesigntuts-workshop">
  <form action="" method="">     
    <input type="search" placeholder="What are you looking for?">        
    <button>Search</button>
  </form>
</section>

දැන් ඔය මට කරන්න ඕන වැඩේ Stackoverflow එකේ Search කරලා මෙන්න මේ php එක හොයාගත්තා.

<?php
$dir = "/download/";

// Open a known directory, and proceed to read its contents
if (is_dir($dir)) {
  if ($dh = opendir($dir)) {
    while (($file = readdir($dh)) !== false) {
      if($file == $_POST['submit']){
        echo('<a href="'.$dir . $file.'">'. $file .'</a>'."\n");
      }
    }
    closedir($dh);
  }
}
?>

මට දැනගන්න ඕන ඔය දෙක එකට Conncet කරල අන්තිමේ Results පෙන්වන විදියට වැඩේ හදාගන්නේ කොහොමද කියලා
(ආධුනිකයෙක්)

Tagged:

Answers

 • ChanuxChanux The Geek Admin

  මේ කෝඩ් එක වැඩනේ බ්‍රෝ..

ඔයත් එකතු වෙන්න දැන්ම Log වෙන්න. හෝ Geek කෙනෙක් වෙන්න