කොහොමද payza එකෙන් ගෙවල බඩු ගන්නේ ?

කොහොමද එකෙන් ගෙවල බඩු ගන්නේ ?
බැරිම නම් එකේ තියෙන සල්ලි පය්පල් එකට හරි සෙන්ඩ් කරන්නේ කොහොමද?

Tagged:
ඔයත් එකතු වෙන්න දැන්ම Log වෙන්න. හෝ Geek කෙනෙක් වෙන්න