ඔයාගේ ෆේස්බුක් එක හැක් වුනොත් කළ යුත්තේ කුමක්ද.

f

FB හැකවුනොත් හොර Account වලින් කරදර කලොත් ඔයාගේ පොටෝ හොරකම් කලොත් කළ යුත්තේ කුමක්ද.. මිතුරන්ටත් බලන්න අනිවා ෂෙයා කරන්න..

Comments

ඔයත් එකතු වෙන්න දැන්ම Log වෙන්න. හෝ Geek කෙනෙක් වෙන්න