මොකද්ද දෙයියනේ මේ .. SWIFT එක කියන්නේ ....උදවු කරන්නෝ .......

BANK account එකක් e-wallet එකක් එක්ක සම්බන්ද කරද්දී ඉල්ලන මේක[SWIFT] මොකද්ද? කොහොමද හොයාගන්නේ ?
bank code එක කොහොමද හොයාගන්නේ[PAYONEER අචොඋන්ට් එකක් හදද්දී ඉල්ලනේ ]?

Answers

ඔයත් එකතු වෙන්න දැන්ම Log වෙන්න. හෝ Geek කෙනෙක් වෙන්න