කලි ලිනක්ස් සිංහල බ්ලොග්

කලි ලිනක්ස් ගැන මුල ඉදලා සරලව ලියන බ්ලොග් එකක්!2017 පටන් ගත්තේ ඔයාලත් බලන්න.

http://microify.com/2Xxu

Comments

ඔයත් එකතු වෙන්න දැන්ම Log වෙන්න. හෝ Geek කෙනෙක් වෙන්න