මේ දවස්වල Geek.lk වෙත එන සුපිරි ගීක්ලට පමණයි...

**මචංලා.. දැන් ගීක්ලට සාකච්ඡාවක් කරන්න තරම් හොඳ Forum එකක් ලංකාවේ නැති තරම්. තියෙන එකම තැන තමයි geek.lk එක. ඒ නිසා මේ දවස්වල geek.lk වෙත එන ඔයාලා අපි එකතු වෙලා මේක ගොඩදාන්න ඕන.. අතහරින්නම එපා.. මේ පැත්තෙ ඇවිල්ලා යන්න..පුලුවන්නම් ඔයාගේ සුපිරි යාළුවන්ටත් මේ ගැන කියන්න... අනිවා මේක⁣ට ඔයාගේ අදහස එකතු කරලා යන්න.. අපිට මෙතනින් ලොකු ප්‍රයෝජනයක් තියෙනවා...**********

ඔයත් එකතු වෙන්න දැන්ම Log වෙන්න. හෝ Geek කෙනෙක් වෙන්න