කොහොමද copy protected විදියට cd burn කරන්නේ .....

cd එක තව කාටවත් copy කරන්න බැරි වෙන්න

Comments

ඔයත් එකතු වෙන්න දැන්ම Log වෙන්න. හෝ Geek කෙනෙක් වෙන්න