තමන්ටම කියල android app එකක් හදා ගන්න මම කියල දෙන්නම්. කිසිම විශේ‍ෂ දැනීමක් ඔනනෑ.

අැප් එක හදල download කරල​ එ්ක තමන්ගෙ android phone / android tablet එකේ install කරගන්න හරිම ලෙහෙසියි.කිසිම වියදමක් නෑ.පැය 2න් වැඩේ ඉවර​යි.කැමති ඔිනම කෙනෙක් කියන්න .

Comments

ඔයත් එකතු වෙන්න දැන්ම Log වෙන්න. හෝ Geek කෙනෙක් වෙන්න