කොහොය battey ය?

වසර 12ක් බැටරි නොබසින - ස්මාර්ට් දුරකථන බැටරිය - Amazing smart phone battery

http://bitigee.com/fc7
මටත් sup එකක් දෙන්න.

Comments

ඔයත් එකතු වෙන්න දැන්ම Log වෙන්න. හෝ Geek කෙනෙක් වෙන්න