දුර්වල පුද්ගලයින් පළිගනී.. ශක්තිමත් පුද්ගලයින් සමාව දෙයි.. බුද්ධිමත් පුද්ගලයින් නොසකාහරී..

ඕහ්..තවම ගීක් කෙනෙක් වුණේ නැත්ද ?

▪ අලුත් විදියට හිතන්න
▪ අලුත් දේ ඉගෙන ගන්න
▪ අලුත් දේ කරන්න
▪ Geek ලත් එක්ක එකතු වෙන්න
▪ ඔයත් දැන්ම ගීක් කෙනෙක් වෙන්න.

Login with Facebook Sign In with Google Sign In with OpenID Sign In with Twitter
ආයුබෝවන්.. Geek.lk සිංහලයින්ගේ වෙබ් අඩවියට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. Close
ඔයාට තියෙන තාක්ෂණික, අධ්‍යාපණික ඇතුලු ඔනෑම ගැටලුවක් දන්න කියන සිංහලෙන්ම සාකච්ඡාකරලා විසදගන්න, දැනුමින් පිරුණු දෙස් විදෙස් සිංහල මිතුරු මිතුරියන් හදුනාගන්න. ශ්‍රී ලාංකීය බුද්ධිමතුන් අතරට ඔයත් එකතු වෙන්න, පහත තියෙන කැමති විදියකින් දැන්ම Geek කෙනෙක් වෙන්න
ඔයාගේ Facebook ගිණුම තුළින් ගීක් කෙනෙකු වන්න ඔයාගේ Google ගිණුම තුළින් ගීක් කෙනෙකු වන්න ඔයාගේ OpenID ගිණුම තුළින් ගීක් කෙනෙකු වන්න ඔයාගේ Twitter ගිණුම තුළින් ගීක් කෙනෙකු වන්න ඔයාගේ Email ගිණුම තුළින් ගීක් කෙනෙකු වන්න

තොරතුරු

User Name
Chanux
එක්වූයේ
March 2012
පැමිණීම්
0
අවසන් පැමිණීම
April 3
තත්වය
Geek
Posts
1,906

ඔන්ලයින් සිටිනා ගීක්වරුන් (0)

සිංහල
යතුරු පුවරුව